×
×
×
×

7211Shopcenter Algemene Voorwaarden

 

7211Shopcenter: Algemene Voorwaarden:

1. Inleiding

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing, onder voorbehoud van de wijzigingen die de twee partijen zouden kunnen aanbrengen bij uitdrukkelijk, schriftelijk vastgesteld akkoord.

2. Totstandkoming en beëindiging van het contract

2.1. Het contract wordt geacht te zijn aangegaan wanneer de klant de bestelling heeft doorgegeven aan 7211 BVBA, na goedkeuring van de Algemene Voorwaarden.

2.2. De klant kiest bij 7211 BVBA voor een vast voorstel waarbij een termijn van 1 jaar, 3 jaar of 5 jaar mogelijk zijn, tenzij anders vermeld en goedgekeurd door beide partijen.

2.3. Een wijziging in de voorstellen van 7211 BVBA is maar geldig indien ze schriftelijk wordt bevestigd. De door de mogelijke agenten van 7211 BVBA behandelde zaken zijn maar geldig na rechtstreekse bevestiging door 7211 BVBA aan de koper.

2.4. Opzeg van de verbintenissen kan op 2 manieren:

  • per aangetekend schrijven aan de zetel van 7211 BVBA, één maand voor het verstrijken van de in het contract vermelde periode.
  • per mail naar 7211 BVBA, waarbij een antwoord van 7211 BVBA als bevestiging ontvangen werd

Zonder opzeg wordt de overeenkomst stilzwijgend voor de periode van één jaar verlengd tegen de dan geldende tarieven, ongeacht de initiëel gekozen termijn.

3. Inhoudelijke voorwaarden en documenten

3.1. De inhoud waarvoor u onze tool wenst te gebruiken, mag niet van POLITIEKE, SEKSUELE, RELIGIEUZE, RACISTISCHE of aanstootgevende aard zijn.

3.2. Een BTW nummer mag maximaal over 4 gekochte etalages PER TOREN beschikken en met een maximum van 1 etalage per scherm.

3.3. 7211 BVBA mag onderwerpen of bedrijven weigeren zonder daarvoor een reden op te geven.

3.4. 7211 BVBA kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor aanpassingen / wijzigingen / beslissingen van Google die invloed hebben op

  • de positie die uw gekozen URL en/of trefwoorden kunnen behalen,
  • de plaats en inhoud van de door u gekozen URL.

3.1. De gewichten, afmetingen, volumes en andere gegevens opgenomen in de catalogussen, brochures, rondzendbrieven, reclameadvertenties, afdrukken en prijslijsten gelden als benaderende aanwijzing. Deze gegevens hebben slechts bindende kracht indien het contract er uitdrukkelijk naar verwijst.

4. Verpakkingen

Behoudens andersluidende bepaling, moeten de prijzen worden begrepen voor niet-verpakte goederen. Eventuele verpakkingen zullen afzonderlijk worden gefactureerd.

5. Tarieven en BTW

5.1. De tarieven van producten en diensten in het 7211Shopcenter, zijn locatie-afhankelijk. De prijzen, munteenheden en voorwaarden kunnen dan ook verschillen per land.

5.2. Een standaard-pack (nationaal of regionaal) heeft een kostprijs excl. 21% BTW per jaar. Deze periode start in de maand van de aanvraag. Voor Westeuropese landen is deze kostprijs € 550.

5.3. De opmaak van een bedrijfsprofiel is gratis (10/11/2017)

5.4. Onze servers bevinden zoch op Belgische bodem, waardoor onze producten en diensten wereldwijd aangeboden worden met 21% BTW

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. Onverminderd de bepalingen van artikel 5, blijven de goederen, producten en diensten eigendom van 7211 BVBA tot volledige betaling van de prijs.

6.2. De koper verbindt zich ertoe de goederen niet te verkopen noch af te staan aan derden zolang ze eigendom zijn van 7211 BVBA. Bij niet-naleving van dit verbod, zal een forfaitaire vergoeding van 50 % van de verkoopprijs verschuldigd zijn door de koper (bovenop de verkoopprijs en de eventuele verwijlinteresten).

7. Leveringstermijnen

7.1. Aangezien onze diensten online geleverd worden, kiest de klant bij bestelling zelf voor de leveringstermijn. Onze packs staan onmiddelijk beschikbaar ter invulling, na controle van betaling.

8. Betaling

8.1. De betalingen gebeuren in EURO of in de in de overeenkomst bepaalde munt.

8.2. De betaling gebeurt steeds RECHTSTREEKS aan 7211 BVBA op de daarvoor voorziene bankrekeningen. In geen enkel geval zal een contactpersoon gelden ontvangen. Elke overdracht dient steeds te geschieden tussen de klant en 7211 BVBA rechtstreeks.

8.3. Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen betaalbaar bij ontvangst. Zij brengen vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest op van 10 % per jaar . De bepaling inzake de interestbetaling doet niets af aan de opeisbaarheid van de te betalen bedragen op hun vervaldag.

8.4. Alle huidige of toekomstige belastingen, van welke aard ook, zijn ten laste van de koper. Naar Belgische BTW-recht zal steeds een BTW bedrag van 21% betaalbaar zijn.

8.5. De goederen zullen beschouwd worden als aanvaard wanneer binnen acht dagen na hun ontvangst geen enkele aangetekende klacht op de zetel werd ingediend. De facturen worden geacht te worden aanvaard wanneer binnen acht dagen na hun ontvangst geen enkel schriftelijk aangetekend protest op de zetel werd aangetekend .

9. 3D versie van het 7211Shopcenter

Voor de 3D versie bestaan er extra mogelijkheden om met het bedrijf in de kijker te staan. De Algemene Voorwaarden van 7211Shopcenter gelden tevens voor de 3D uitbreiding, ook wanneer deze uitbreiding op een ander URL adres zou staan.

 

10. Ontbindende voorwaarde

Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, wordt de overeenkomst ontbonden van rechtswege en door het loutere feit dat de verkoper zijn wil hiertoe te kennen geeft aan de koper bij aangetekende brief en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. 7211 BVBA heeft het recht om de geleverde goederen terug te nemen zonder tussenkomst van de rechtbanken. Bovendien is bij wijze van schadevergoeding een bedrag verschuldigd gelijk aan 15 % van de prijs met een minimum van 250 EURO.

11. Toepasselijk recht

Het contract is onderworpen aan het Belgische recht, tenzij de partijen daar schriftelijk anders over beslissen.

12. Geschillen

In geval van een geschil tussen de partijen omtrent de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de onderhavige overeenkomst, dat niet minnelijk kan opgelost worden, zullen de partijen trachten dit geschil op te lossen door bemiddeling.

Indien de bemiddeling niet slaagt, zullen alleen de rechtbanken van Antwerpen (België) bevoegd zijn om kennis te nemen van het geschil. In navolging van de Wet van 8 december 1992 ter bescherming van de Private Levenssfeer, hebben partijen het recht al hun persoonsgebonden gegevens, die in de uitvoering van het contract werden vergaard, te raadplegen en desgevallend te verbeteren. Aantekeningen.